Stanovy asociace

Stanovy spolku
Asociace pro integraci a zdraví cizinců
(dále jen „spolek“)

Článek I.
Název, sídlo, postavení spolku
1. Název spolku je Asociace pro integraci a zdraví cizinců, z. s. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí členské schůze.
2. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a na demokratických zásadách v souladu s
ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Sídlem spolku je Praha.

Článek II.
Účel spolku
1. Účelem a hlavní činností spolku je zajištění informovanosti cizinců pobývajících v České republice o zdravotním pojištění cizinců, osvětová činnost, omezení nekalých praktik pojišťovacích zprostředkovatelů a zájmových skupin v rámci pojištění a pobytu cizinců.
2. Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku.
3. Při zajišťování hlavní činnosti spolku plní spolek tyto hlavní úkoly:
a) informuje odbornou a laickou veřejnost prostřednictvím informačních materiálů, publikací, tiskových konferencí, televizních pořadů apod. o zdravotním pojištění cizinců;
b) organizuje semináře a vzdělávací akce se zaměřením na zdravotní pojištění cizinců;
c) zpracovává odborné analýzy, posudky a stanoviska týkající se zdravotního pojištění cizinců;
d) zajišťuje veřejné průzkumy ohledně problematiky cizinců, resp. zdravotního pojištění cizinců;
e) vytváří a organizuje semináře zejména pro cizince, zaměřené na problematiku zdravotního pojištění cizinců;
f) komunikuje se státní správou a samosprávou;
g) navrhuje a komentuje legislativu.

Článek III.
Členství
1. Členem spolku mohou být svéprávné fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze.
3. Členství vzniká dnem přijetí člena.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena písemným nebo ústním oznámením předsedovi, které nabývá účinnosti dnem takového oznámení předsedovi;
b) úmrtím člena;
c) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze;
d) zánikem spolku.

Článek VI
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku;
b) volit a být volen předsedou spolku;
c) obracet se na členskou schůzi s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření;
d) účastnit se a hlasovat na členské schůzi spolku.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku;
b) podílet se na plnění cílů spolku;
c) svědomitě vykonávat úkoly z pověření členské schůze.

Článek V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1. členská schůze a
2. předseda

Článek VI
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.
4. Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby, nejméně však jednou ročně. předseda svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných členů spolku, přičemž každý člen spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas. předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
7. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku;
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období a výroční zprávu spolku;
c) volí a odvolává předsedu;
d) rozhoduje o vzniku a zrušení členství;
e) rozhoduje o zrušení spolku;
f) projednává a schvaluje odměnu předsedy za výkon funkce.

Článek VII
Předseda spolku
1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Předseda je volen členskou schůzí spolku na dobu 5 let.
3. Předseda řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními členské schůze po celé své funkční období.
4. Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech.
5. Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku.
6. Předseda vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov a pečuje o rozvoj spolku.
7. Předseda dále:
a) svolává členskou schůzi spolku;
b) pořizuje vyhotovení zápisu z jednání členské schůze;
c) přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření;
d) vede seznam členů;
e) předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu.

Článek VIII
Majetek a hospodaření spolku
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. II těchto stanov.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejších činností.
3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Článek IX
Zánik spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek X
Závěrečná ustanovení
1. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 29. ledna 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem z téhož dne.
3. Znění těchto stanov je účinné od 1. dubna 2016.